Cập nhật về các biện pháp an ninh trường học

Hội đồng quản trị và Giám đốc điều hành đang thực hiện một cách tiếp cận chủ động trong việc cung cấp mức độ an toàn và an ninh tiếp theo tại các trường CEC bằng cách bắt đầu quy trình dành cho các nhân viên an ninh trường học có vũ trang. Để tìm hiểu thêm, hãy xem An toàn học đường .

Như bài đăng này?

Facebook
Twitter
LinkedIn

Thêm bài viết

Dịch "