Bộ lọc

Thay đổi bất kỳ đầu vào biểu mẫu nào sẽ làm cho danh sách các sự kiện làm mới với các kết quả đã lọc.

Cuộc họp thông tin cơ sở trực tuyến của CEC - 8/23/22

Tham dự Cuộc họp Thông tin này để tìm hiểu cách Cơ sở Trực tuyến CEC có thể là bước đi đúng đắn trong tương lai của học sinh của bạn. Trả lời bên dưới và theo liên kết này cho cuộc họp:

Miễn phí

Chuyến tham quan gia đình triển vọng của CECP

Đăng ký bên dưới, để có một cuộc họp thông tin tương tác về các cơ hội giáo dục độc đáo tại Colorado Early Colleges Parker. Học sinh trung học của bạn có thể lấy bằng đại học 2 năm hoặc chứng chỉ ngành cùng lúc với bằng tốt nghiệp trung học của họ. Nhiều cơ hội học tại nhà cũng có sẵn.

Miễn phí
Dịch "