Gia đình & Học sinh

Tài Nguyên Bổ Sung

MENU

Giáo dục Spark

Spark Education là một hệ thống quản lý học tập cung cấp khuôn khổ cho quá trình giáo dục tại CEC Online Campus. Ứng dụng web này cung cấp quyền truy cập vào các khóa học, bài học, bài tập, điểm số, v.v.

Cần tên người dùng và mật khẩu?

Nếu bạn đã đăng ký tại CEC Online Campus và chưa nhận được tên người dùng và mật khẩu, vui lòng điền vào biểu mẫu yêu cầu hỗ trợ ở cuối trang.

Tài nguyên giáo dục Spark

Chọn một danh mục:

Biểu mẫu yêu cầu hỗ trợ

Dịch "