Jennifer Malenky

Giám đốc Đối tác Chiến lược và Từ thiện

Dịch "