Tiến sĩ Jordi Casanova

Giáo viên Thiên văn & Vật lý

    Dịch "