Shannon Miles

Giám đốc Tuyển sinh

Shannon Miles là Giám đốc Tuyển sinh và Điều phối viên Địa điểm Khuôn viên Vô hạn của các trường Cao đẳng Mầm non Colorado County Douglas. Cô đã làm việc trong ngành Giáo dục Đại học trong vài năm ở Georgia với tư cách là cố vấn học tập phục vụ sinh viên quân đội trước khi chuyển đến Colorado vào năm 2011. Khi ở Colorado, cô Miles làm chuyên gia tài chính sinh viên trong Giáo dục Đại học trước khi gia nhập bộ phận tuyển sinh CECP vào năm 2016. Cô có hai bằng cử nhân đại học về Quản lý Tổ chức và Lãnh đạo Doanh nghiệp.


    Dịch "