Giới thiệu về CEC​
Testimonials
Thông tin quan trọng

Học sinh khuyết tật

Colorado Early Colleges (CEC) là một trường công lập. CEC phục vụ học sinh khuyết tật và học sinh học tiếng Anh và cung cấp các dịch vụ cho học sinh theo yêu cầu của luật tiểu bang và liên bang. CEC tuân theo tất cả các luật liên bang và tiểu bang và các điều khoản hiến pháp nghiêm cấm phân biệt đối xử do khuyết tật, chủng tộc, tín ngưỡng, màu da, giới tính, khuynh hướng tình dục, bản dạng giới, biểu hiện giới tính, nguồn gốc quốc gia, tình trạng hôn nhân, tôn giáo, tổ tiên hoặc nhu cầu dịch vụ giáo dục đặc biệt. Các luật áp dụng cho học sinh khuyết tật bao gồm Đạo luật Giáo dục Người Khuyết tật (IDEA), Mục 504 của Đạo luật Phục hồi năm 1973 (Mục 504), và Đạo luật Người Mỹ Khuyết tật (ADA).

Trong hầu hết các trường hợp, các dịch vụ mà học sinh khuyết tật yêu cầu có thể được cung cấp tại một trường hoặc chương trình CEC. Trong một số trường hợp, nhu cầu cá nhân của học sinh yêu cầu họ phải được đưa vào một địa điểm hoặc chương trình khác do nhóm IEP hoặc Mục 504 xác định. Theo IDEA, học sinh khuyết tật được hưởng Chương trình Giáo dục Công lập Miễn phí và Thích hợp (FAPE) trong Môi trường Hạn chế Ít nhất (LRE). Các dịch vụ mà học sinh yêu cầu theo IDEA được mô tả trong Kế hoạch Giáo dục Cá nhân hóa (IEP). Theo luật Colorado, việc cung cấp FAPE và các dịch vụ cụ thể theo yêu cầu của IEP của học sinh là trách nhiệm chung của CEC và Colorado Charter School Institute, người ủy quyền của CEC.

Học sinh đăng ký tham dự CEC không bắt buộc phải xác định rằng họ có IEP và CEC nhận học sinh mà không cần xem xét tình trạng khuyết tật của học sinh. Sau khi một học sinh có IEP được ghi danh lần đầu vào CEC, một cuộc họp nhóm IEP có thể được yêu cầu để xác định xem địa điểm hoặc chương trình của trường CEC mong muốn có phải là một vị trí thích hợp cho học sinh dựa trên nhu cầu của họ hay không. Trong hầu hết các trường hợp, các dịch vụ theo yêu cầu của IEP của học sinh có thể được cung cấp tại CEC. Trong một số trường hợp, nhu cầu cá nhân của học sinh đòi hỏi họ phải được sắp xếp vào một địa điểm hoặc chương trình khác.

Dịch "