Sứ Mệnh

Tất cả học sinh, bất kể nền tảng hay trình độ kỹ năng, sẽ có cơ hội theo đuổi tư duy phát triển cho phép họ đạt được sự thành thạo và chứng minh rằng họ có thể thành công ở trường học, đại học và trong nghề nghiệp mà họ đã chọn.

Không có ngoại lệ. Không có lời bào chữa.

Dịch "