ਮਿਸ਼ੇਲ ਪ੍ਰੈਟ

ਕੈਂਪਸ ਕਲਚਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ

    ਅਨੁਵਾਦ "