ਸੈਂਡੀ ਬ੍ਰਾ .ਨ

ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ

    ਅਨੁਵਾਦ "