ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਸੈਂਡਲਿਨ

ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਇੰਸਟਰੱਕਟਰ

    ਅਨੁਵਾਦ "