ਕੈਲੀ ਪੇਪਰਡ ਡਾ

ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਅਧਿਆਪਕ

    ਅਨੁਵਾਦ "